REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

hbpolska.pl

§1.Postanowienia ogólne

1.Sprzedawca świadczy Usługizgodnie z Regulaminemi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2.Świadczenie Usługodbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

3.Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu orazmożeudostępniać go w Koncie Klienta lub zamieszczaćw załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Klientów.Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

4.Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy,zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.

5.W celu korzystania ze Sklepu,konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnejbądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera,z włączoną obsługą JavaScript,a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

6.Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z poniesieniem przez Klienta kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Klient.

§2.Rejestracja konta w sklepie

1.Umowa o świadczenie Usługi prowadzeniaKonta Klienta zostaje zawarta na czasnieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę rejestracji Konta Klienta.

2.Przedmiotem niniejszej Usługiprowadzenia Konta Klienta jest udostępnienie panelu Konta Klienta, umożliwiającego m. in. zarządzaniedanymi Klienta izamówieniami.

3.Aby utworzyć Konto Klienta, należy dokonać dobrowolneji bezpłatnejrejestracji. Następuje ona poprzez wypełnieniei wysłaniedoSprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.

4.Warunkiem prawidłowego wypełnieniaformularza rejestracyjnego jestuzupełnieniejego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnychi dotyczących Klienta danychlub informacji.

5.Przed wysłaniem formularzarejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwegopolaKlient powinien oświadczyć,iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

6.Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego, Klient możedobrowolnieoświadczyć,iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoichdanych osobowych,w celach marketingowych przez Sprzedawcę.

7.Sprzedawca informuje, iż celemarketingowewskazane powyżej,mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych,przy użyciu danych kontaktowych Klienta. Zgoda,o której stanowi punkt powyższymoże być cofnięta w każdej chwili.

8.Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Sklepuizajegopośrednictwem.

9.Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu,a następnie zalogowaniuprzy użyciu właściwego loginu i hasła.

10.Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługiprowadzenia Konta Klienta może zostać dokonanebez podania przyczyny i w dowolnym czasie,przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanieoświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list.

§3.Podstawowe funkcjonalności sklepu

1.Sprzedawcaudostępnia Klientom następujące podstawowe funkcjonalności Sklepu:

 • 1.udostępnienie formularza kontaktowego,
 • 2.udostępnienie wyszukiwarki Towarów,3.wprowadzenie opinii o Towarze,
 • 4.dodanie Towaru do schowka,
 • 5.udostępnienie oferty reklamowej Towaru w mediach społecznościowych,
 • 6.udostępnienie mapy.

2.Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Sprzedawcy.Sprzedawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Sklepu, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

3.Aby wyszukać Towary w Sklepie, należy wprowadzić w obszarzewyszukiwarki Sklepużądaną treść, a następnie ją zatwierdzić.Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Sklepu przyużyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Klienta. Dodatkowo, funkcjonalność może umożliwiać przeprowadzeniewyszukiwania zaawansowanegow zakresie wybranych kryteriów.

4.Aby wprowadzić opinię o Towarze, należy skorzystać z formularzaopinii, poprzez uzupełnienie jego obligatoryjnych pól oraz wprowadzenie deklarowanej oceny lub treści.Funkcjonalność może umożliwiać wystawienie oceny w oznaczonej skali.

5.Aby skorzystać z funkcjonalności dodaniaTowaru do schowka, należy po uprzednim zalogowaniu do Konta Klienta, dodaćTowardo schowka. Przedmiot funkcjonalności stanowiczasowezapisanie w pamięci Konta Klienta, strony internetowej zawierającej ofertę reklamowąTowaru.

6.Aby skorzystać z funkcjonalności udostępnienia oferty reklamowej Towaru w mediach społecznościowych, należy użyć przycisków przypisanych do tych mediów, opublikowanych w obszarze oferty reklamowej Towaru. W celu skorzystaniaz tej funkcjonalności, wymagane jest posiadanie konta użytkownika w wybranych mediach społecznościowych.

7.Abyskorzystać z funkcjonalności mapy, należy wyświetlić stronę internetową zawierającą mapę. Funkcjonalność umożliwia uzyskanie podglądu lokalizacji siedziby Sprzedawcy.

8.Korzystanie z niektórych z wymienionych funkcjonalności może wymagać posiadania Konta Klientai zalogowania do niego. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowego wyłączenia lub wprowadzenia nowych funkcjonalności.

§4.Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu

1.Zamówienia na Towary można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacjizamówienia.

2.Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze Koszyka Klient wprowadza lub wybiera:

 • 1.informacje rozliczeniowe,
 • 2.informacje o dostawie, zawierające sposób i adres Dostarczenia,
 • 3.metodę płatności.

3.Złożenie zamówienia poprzedzaotrzymanie przez Klienta poprzez wyświetleniew obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie zazamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.

4.Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku w Koszyku i jest równoznaczneze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy Sprzedaży Towarów ujętych w zamówieniu.

5.Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego polakontrolnego,Klient powinien oświadczyć,iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

6.Złożone zamówienie może zostać zmienioneprzez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu Towarówprzez Sprzedawcę.

7.Zmiana zamówienia może obejmowaćjego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenieo dodatkowe Towary, zmianę adresu Dostarczenia.

8.Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości przyjęcia zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących.Udzielenie tej informacji następuje drogą telefonicznąlub elektroniczną. Informacja może stanowić odrzucenie oferty w całości albo zawierać następujące propozycje modyfikacji zamówienia:

 • 1.odrzucenieofertyw części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartościzamówienia,
 • 2.dokonanie podziałuTowarów podlegających Dostarczeniu na część,której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia.

9.Przyjęcie oferty Klienta dokonane przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem zmiany,o której stanowi pkt powyższy poczytuje sięza nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Klienta w celu zawarcia umowy Sprzedaży.

10.Potwierdzenie przyjęcia zamówieniaprzez Sprzedawcęnastępuje poprzez niezwłoczneprzesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przezstrony warunki zawartej umowy Sprzedaży, a także dane wprowadzone przez Klienta w formularzu zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Klient może powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.

11.Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy Sprzedaży, złożonej przezKlienta.

§5.Zamówienia telefoniczne

1.Sprzedawca umożliwia składanie zamówień nazakupTowarówdrogą telefoniczną.

2.W celu złożeniatelefonicznegozamówienia na zakup Towaru, należy skontaktować się ze Sprzedawcąprzy użyciu numerów telefonów udostępnionych na stronie internetowej Sklepu, a następnie złożyć zamówienieustnie.

3.Potwierdzenie przyjęcia zamówieniatelefonicznegoprzez Sprzedawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail, zawierającej informacje o treści zawieranej umowy.Wiadomośćta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy Sprzedaży, a takżedane Klienta, w celu umożliwienia wykrycia ewentualnie występujących błędów. W przypadku wykrycia takiego błędu, Klient może powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.

4.W celu zawarcia umowy Sprzedaży, Klient jest zobowiązany potwierdzić wolę jej zawarcia w odpowiedzi na powyżej opisaną wiadomość Sprzedawcy.

5.Potwierdzenie woli zawarcia umowySprzedaży jest równoznaczne zjej zawarciem.

§6.Sprzedaż

1.Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę SprzedażyTowarów na odległość.

2.Przedmiotumowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarówi wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy ceny Towarów.

3.Sprzedawca zastrzega sobie prawodo prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Towarów lub Usług do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Towarówpodlegających promocji.

4.Zawierając umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.

5.Zawarcie umowySprzedaży następujewchwilipotwierdzeniaprzyjęcia zamówieniaKlienta przez Sprzedawcę.

6.Wydanie Towarów następuje w czasie podanym w opisie Towaru.

7.Czas realizacji wydaniaTowarów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.

8.Wydanie Towarów odbywa się:

 • 1.w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczeniaza pośrednictwem Przewoźnika, w Dni robocze podadres podany przezKlienta,
 • 2.w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia do Paczkomatuza pośrednictwem Przewoźnika, w Dni robocze do Paczkomatu wybranego przez Klienta,
 • 3.w przypadku wyboru odbioruosobistego Towarów przez Klienta,w siedzibie Sklepu w Dniach roboczych w godz. 8:00-16:00.

9.Szczegółowe informacje w przedmiocie dostępnych metod Dostarczenia, Przewoźników oraz związanych z nimi kosztów, są opublikowanena stronie internetowej Sklepu, aKlient jest o nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia.

10.Wydanie Towarów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.

11.PotwierdzeniewydaniaTowarówPrzewoźnikowiw celu ich Dostarczenia,może zostać dokonanepoprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

12.Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lubuszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.13.W przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za pośrednictwem Przewoźnika, zaleca się, aby dostarczona przesyłka zostałazbadana przezKlienta przy obecności Przewoźnika.14.W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądaćod Przewoźnikasporządzenia właściwego protokołu.

§7.Płatności

1.Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Towarów, znajdującego się na stronie internetowejSprzedawcy w chwili zamówienia Towaru.

2.Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Towarzesą cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierająkosztów Dostarczenia Towaruiwybranej formy płatności.

3.Koszty transakcji i Dostarczenia Towaruponosi Klient.

4.Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówieniaa po wyborze sposobuDostarczeniaTowarów oraz płatności, obejmuje cenęza zamówione Towarywraz z należnościami podatkowymioraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji.

5.Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.

6.Sprzedawcaumożliwia następujące metodypłatności ztytułu świadczonych Usług Sprzedaży:

1.gotówką lub kartą przy odbiorze osobistymw siedzibie stacjonarnej Sklepu,

2.przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcyo numerze: 731140 0026 0000 3606 2200 1001,

3.przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Przelewy24, obsługiwanego przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306513, NIP: 7811733852 oraz REGON: 634509164.

7.Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności:

 • 1.w chwili wydania Towaru –w przypadku wyboru metody płatności gotówką,
 • 2.w terminie 7 dni –w przypadku wyboru metody płatności przelewem tradycyjnym,
 • 3.wchwili złożenia zamówienia –w przypadku wyboru metody płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności.

8.Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dniod daty powstania przyczyny, w przypadku:

 • 1.odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
 • 2.rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
 • 3.uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym wcałości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

9.Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki zostałużyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

10.Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Towarów, jeżeli Klient wybrałsposób Dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

§8.Newsletter

1.Przedmiotem niniejszej Usługi newsletterjest świadczenie Sprzedawcy, polegające na przesyłaniu informacji handlowych pod adres poczty elektronicznej Klienta.

2.Aby zamówić Usługę newsletter, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na stronieinternetowej Sklepu.

3.Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi newsletter jest podanie adresu e-mail Klienta. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu świadczenia Usługi i zawarcia umowy w jej przedmiocie.

4.Przed wysłaniem formularza zamówienia Usługinewsletter, poprzez zaznaczeniewłaściwego pola kontrolnego, Klient może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Sprzedawcę.

5.Sprzedawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Klienta. Zgoda,o której stanowi punkt powyższymoże być cofniętaw każdej chwili.

6.Wysłanie formularza zamówienia Usługi newsletter do Sprzedawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem.

7.Umowa o świadczenie Usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę zapisu Klienta na listę newslettera.

8.Wypowiedzenie umowy oświadczenieUsługi newsletter może zostać dokonane bezpodania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciumiędzy innymi:funkcjonalności Sklepu lub wypisania z subskrypcji przy użyciu linkudezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości newsletter, a takżepoprzez wysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiociedo Sprzedawcy, np.wwiadomoście-mail lub liście.

§9.Gwarancje

1.Towary mogą być objęte gwarancjąSprzedawcy, producenta lub dystrybutora.

2.Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określaobowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku, gdy Towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

3.Wraz z Towaremobjętym gwarancją, Sprzedawca wydaje Klientowi dokument gwarancyjny.

§10.Reklamacje

1.Reklamacje mogą być składanez tytułu rękojmi lub gwarancji,w przypadku jej udzielenia.

2.W przypadkuobjęcia Towaru gwarancją, Klient jest uprawniony do reklamowania Towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzezzgłoszeniereklamacji za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta.W razie wykonywania przez Konsumenta uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu na ich wykonanie.

3.Prawodokorzystania z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi przysługuje niezależnie od ewentualnych uprawnień wynikających z gwarancji.Wykonanieewentualnychuprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

4.Zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmimożezostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektronicznySprzedawcy.Można je wnieść przy użyciuformularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.W treści składanej reklamacjiz tytułu rękojmi,zaleca się zamieszczenie:

 • 1.danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniukorespondencjiz nią związanej,
 • 2.numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
 • 3.opisuproblemu oraz danych identyfikacyjnychKonsumenta.

6.W przypadku, gdy reklamacjaz tytułu rękojmidotyczy Towaru, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument jest obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, na jego koszt. 7.Sprzedawca rozpoznaje reklamacje z tytułu:

 • 1.rękojmi w terminie 14 dni od datyzgłoszenia,
 • 2.ewentualnej gwarancji, w terminie określonym w warunkach gwarancyjnych.

8.Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji:

 • 1.z tytułu rękojmi drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji,
 • 2.ztytułu ewentualnej gwarancji w sposób określony w warunkach gwarancyjnych.

9.W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, który po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta, Sprzedawca dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta.

10.Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.11.Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.

§11.Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

1.Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • 1.złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
 • 2.złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URLhttps://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
 • 3.skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
 • 4.złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

2.Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacjii dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowychpodmiotów wymienionychw pkt 1.

3.Wykaz podmiotów iinstytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

§12.Odstąpienie od umowy

1.Zawarte w niniejszym artykule postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumentów stosuje się w stosunku do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nieposiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.Konsument może bez podawania przyczyny odstąpićw terminie 14 dniod umowy, w tymod umowy Sprzedaży, zzastrzeżeniem normwskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącegozałącznikdoRegulaminu.

3.Konsumentmoże odstąpić od umowy, składając Sprzedawcyoświadczenieo odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowizałącznikdo Regulaminu.

4.Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić TowarSprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanieTowaruprzed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.

5.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6.W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jegoofertę, oferta przestaje wiązać.

§13.Przetwarzanie danych oraz plików cookies

1.Informacje o warunkachprzetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Sklepu.

2.Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Sklepu.

§14.Warunki licencyjne

1.Sprzedawca udziela narzecz Klientów korzystających ze Sklepunieodpłatnej licencjiw zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania ze Sklepu, z zachowaniem niniejszych warunków.

2.Nazwa Sklepu, projekt graficzny Sklepu, struktura Sklepu, Sklep, kod źródłowy lub skompilowanySklepu, strony internetowe służące do obsługi Sklepuoraz wszelkie dokumenty opracowane przez Sprzedawcę w związkuz udostępnieniem Sklepu, włączając w to również powiązane utwory,w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomościprzesyłane w związku zeświadczeniem usług,stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.Sprzedawca nie przenosi na Klienta praw autorskich majątkowych do Sklepuani żadnych utworówstanowiących jegoczęść, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Sklepu i korzystania z nich, a także na wykonywanieinnych praw zależnych,niezastrzeżonychw warunkach licencyjnych.

3.Prawo do używania Sklepu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji:zapisanie i odtworzenie wpamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranymoraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4.Klientnie może:wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie,wykonywać zmian utworów,usuwać informacji o prawach własności lubprawach autorskich, które mogąpojawić się wobszarze utworów,wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.

5.Licencjajest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunkudo całości Sklepu i powiązanych z nim utworów. Sprzedawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Sklepu.

6.Publikując w Sklepie dowolne treści a w szczególności: komentarze lub opinie, Klient udziela na rzecz Sprzedawcy nieodpłatnej, nieograniczonej wczasie, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na następujących polacheksploatacji: publikacja w obszarze strony internetowej Sklepu, zapisanie i odtworzenie wpamięciurządzenia telekomunikacyjnego w miejscu iczasie przez siebiewybranym,dostęp i wyświetlenieza pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem prawa do udzielania sublicencji o której stanowią punktypowyżej, w celu umożliwienia Klientom korzystania ze Sklepu.

7.Klientprzyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczaniedo Sklepu lub za jego pośrednictwem, treści:

 • 1.bezprawnych,
 • 2.mogących wprowadzić w błąd innych Klientów,
 • 3.naruszających dobra osobisteKlientów, Sprzedawcylub osób trzecich,
 • 4.powszechnie uznanych za obraźliwe,wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych,treści propagującychużywanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobiilub szerzenia nienawiści.

8.Sprzedawca jestuprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają postanowienia Regulaminu.

§15.Obowiązywanie i zmiana regulaminu

1.Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

2.Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych,dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.

3.Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu.

4.Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany.

5.Publikacja informacji o zmianie Regulaminu następuje w obszarze strony internetowej Sklepu, w terminie 3dni przed datąrozpoczęcia obowiązywaniajego nowegobrzmienia.

6.Sprzedawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu, w przypadku związaniastron umową zawartą na czas nieoznaczony.

§16.Postanowienia końcowe

1.Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w częściopisującejdefinicjeużyte w Regulaminie.

2.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • 1.przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,
 • 2.przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Sprzedawca świadczy Usługi,
 • 3.korzyści utracone przez Klientów niebędących Konsumentami.

3.W przypadku braku możliwości polubownegorozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sprzedawcąa Klientem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium RzeczypospolitejPolskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

4.W stosunku do Klientówniebędących Konsumentami lubdo Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiejw przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają takąmożliwość, jakoprawo właściwe dla wykonania umowy zawartej zeSprzedawcąoraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

5.Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klientabędącego Konsumentem, wynikającychz przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.

6.W stosunkudo umów zawartych zeSprzedawcą, w przypadkuniezgodności Regulaminu zprzepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.

7.W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

§17.Definicje użyte w regulaminie

 • Dni roboczeto dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.Dostarczenie to proces doręczeniaTowarów Klientowi dowskazanegoprzez niego miejscaprzeznaczenia, realizowany za pośrednictwem Przewoźnika.
 • Klientto osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych wprzypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującegolub pod warunkiem posiadania zgody przedstawicielaustawowego, atakżeosoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi.
 • Konto Klientato panel umożliwiający zarządzaniezamówieniami Klientaza pośrednictwem Sklepu, pod warunkiem rejestracji i logowania.
 • Konsumentto Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowęw celuniezwiązanymbezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Koszykto funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Towarów przez Klienta.P
 • aczkomattoautomatyczna skrytka lub terminal pocztowy, służący do odbierania przesyłekz Towarami.
 • Przewoźnikto podmiot,świadczący usługi DostarczaniaTowarów we współpracy ze Sprzedawcą.
 • Regulaminto niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenieUsług drogą elektronicznąprzez Sprzedawcęna rzecz Klientów, za pośrednictwem Sklepu.
 • Sklepto sklep,prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwemstrony internetowejdostępnej wsieci Internet pod adresem URL: hbpolska.pl.
 • SprzedawcatoHB POLSKASp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie(05-500) przy ul. Julianowska 37A, wpisana doRejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030176, NIP: 1230898873oraz REGON: 016298493, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.Ze Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: 22 736 48 00orazprzy użyciu adresu e-mail: bok@hbpolska.com.pl.
 • Sprzedażto Usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, której przedmiot stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i ichwydania oraz zobowiązanieKlienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy oznaczonej ceny.
 • Towarto rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.
 • Usługato usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwemSklepu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

NFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWAODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Zawarte w niniejszym pouczenia postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumentów stosuje się w stosunku do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Będąc Konsumentem,maszprawoodstąpić od umowyzawartej w naszymSklepiew terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.T ermin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 • 1.w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźniki wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy –wprzypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawylub umowy odzieło będące rzeczą ruchomą),
 • 2.zawarcia umowy –w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwuprawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: HB POLSKA Sp. z o.o., ul. Julianowska 37A, 05-500 Piaseczno, e-mail:bok@hbpolska.com.pl,o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (naprzykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).Odstępując od umowy, mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.Wzór formularza znajduje się w załączeniu do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamyPaństwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, wtym kosztydostarczenia rzeczy(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowanio Państwadecyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakiezostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nieponiosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres HB POLSKA Sp. z o.o., ul. Julianowska 37A, 05-500 Piaseczno, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Terminjest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzeczprzed upływem terminu 14 dni.Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 25,00PLN.Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania zniejw sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowaniarzeczy.

WZÓR FORMULARZAODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia odumowy)

Adresat:

HB POLSKA Sp. z o.o.,

ul. Julianowska 37A,

05-500 Piaseczno|

bok@hbpolska.com.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*):

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko:

Adres:

Podpis:(tylko jeżeli formularz jestprzesyłanyw wersji papierowej)

Data:(*)

Niepotrzebne skreślić.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadkuchęci zgłoszenia reklamacjiz tytułu rękojmi)

Adresat:

 • HB POLSKA Sp. z o.o.,
 • ul. Julianowska 37A,
 • 05-500 Piaseczno

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:

Adres Klienta:

 • Nr telefonu Klienta:
 • Adres e-mail Klienta:
 • Jako dane kontaktowe,które posłużą udzieleniuodpowiedzi na reklamacjęoraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:
  • adrespocztowy:
  • adrese-mail:

Reklamacja dotyczy:

 • umowy sprzedaży z dnia __________ towaru:
 • umowyo świadczenie innej usługi:
 • inne:

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:

Opis problemu:

 • Żądanie reklamacji:
 • usunięcie wady towarulub usługi
 • wymiana towaru na wolny od wad
 • obniżenie cenytowaru
 • odstąpienie od umowy

Sprzedawca informuje, że:

Towary mogą być objęte gwarancjąproducenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwarantamoże zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmiza wady fizyczne towaruniezależnie od uprawnień wynikających z ewentualnej gwarancji.

Podpis składającego: